4ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
Πέμπτη 9 Απρίλιος 2020

Α. Όλα τα παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά στην Α' τάξη του γυμνασίου πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο από γιατρό, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) - ΦΕΚ 1296/21-5-2015/ τεύχος Β΄

Κατά την έναρξη των μαθημάτων ο καθηγητής Φυσ. Αγωγής θα δώσει σε όλους τους μαθητές από ένα ΑΔΥΜ.

Το ΑΔΥΜ περιλαμβάνει 2 φύλλα. Το πρώτο θα επιστραφεί στο σχολείο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από γιατρό.
Το δεύτερο φύλλο  πρέπει να κρατηθεί σε αρχείο.

Το ΑΔΥΜ πρέπει να επιστραφεί το αργότερο μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τρέχοντος σχολικού έτους.

Μαθητής ή μαθήτρια που δεν έχει προσκομίσει το παραπάνω Ατομικό Δελτίο Υγείας δεν μετέχει στο μάθημα και τις αθλητικές εκδηλώσεις του σχολείου, χωρίς να θεωρείται αδικαιολογήτως απών/ούσα.

Τα ΑΔΥΜ θεωρούνται έγγραφα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα.

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Β.  H αθλητική περιβολή των µαθητών  ειναι υποχρεωτική ανεξάρτητα µε το είδος, τη φίρµα, το χρώµα της φόρµας και των υποδηµάτων.

Σε περίπτωση εσκεµµένης και κατ’ επανάληψη αµέλειας, στους µαθητές καταλογίζεται απουσία, δεν συµµετέχουν στο µάθηµα, ενηµερώνεται ο διευθυντής του σχολείου, αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και λαµβάνουν γνώση οι κηδεµόνες τους.
(18-9-1986 Φ.61/658/Γ4/752)

Γ. Κηδεµόνας µαθητή που για λόγους υγείας, µονίµου ή παροδικής πάθησης, ή ειδικής µειονεξίας αδυνατεί να συµµετάσχει στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του µαθητή από το µάθηµα µε αίτησή του.

Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού ιατρού ή ιατρού του ασφαλιστικού του φορέα. Στη βεβαίωση θα αναφέρονται οι λόγοι και η διάρκεια της απαλλαγής, θα υποβάλλεται στο ∆ιευθυντή του σχολείου εντός πέντε ηµερών από την έναρξη των µαθηµάτων ή την εµφάνιση της πάθησης. (Π.∆ 104/79)